Koalicja – przestępstwa motywowane uprzedzeniami

Witamy na stronie projektu „Równi i bezpieczni”. Oferujemy wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), prowadzimy działania Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami oraz działania rzecznicze, polegające na wpływaniu na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie.

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną. W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.

Koalicja

Koalicja

Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami została stworzona na początku 2012 r. jako nieformalne porozumienie organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu z powodu płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, koloru skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, zainteresowanych wdrażaniem wspólnych działań przyczyniających się do przeciwdziałania przemocy powodowanej nienawiścią.
Działania Koalicji są skierowane na: bieżące monitorowanie sytuacji, wypracowanie wspólnych stanowisk w bieżących sprawach i działaniach rzeczniczych, podejmowanie działań na rzecz wypracowania rozwiązań systemowych związanych z ochroną i udzielaniem wsparcia osobom doznającym przestępstw motywowanych uprzedzeniami (np. rzetelne nauczanie w szkołach policyjnych nt. sytuacji osób LGBT i osób o innej etniczności i narodowości, uwzględnianie w trakcie szkoleń sędziów i prokuratorów zagadnień związanych z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami), współpraca z Koalicją na Rzecz Równych Szans.
Do kwietnia 2016 roku Koalicja ma charakter zamknięty – w tym czasie inwestujemy w rozwój kompetencji tworzących je organizacji, by mogły skutecznie monitorować, przeciwdziałać i wspierać osoby poszkodowane przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Po tym czasie planowane jest zaproszenie do uczestnictwa w pracach Koalicji kolejnych organizacji. 

Aktualnie Koalicję tworzą

Aktualnie Koalicję tworzą:

Fundacja Dialog (Białystok)
Kampania Przeciw Homofobii (Warszawa)
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (Warszawa)
Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin)
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Warszawa)
Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Warszawa)
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” (Warszawa)
Stowarzyszenie Nomada (Wrocław)
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności (Toruń)
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej (Kraków)
 
Spotkania Koalicji

Spotkania Koalicji odbywają się raz na kwartał. Służą podsumowaniu podjętych działań i zaplanowaniu aktywności na kolejne miesiące oraz doskonaleniu kompetencji organizacji członkowskich Koalicji w przeciwdziałaniu, monitorowaniu i wspieraniu osób poszkodowanych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Poniżej znajdują się informacje o kolejnych spotkaniach:

10-11 lipca 2014 r. – I spotkanie koalicji. W trakcie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące uprawnień organizacji pozarządowych w postępowaniu policyjnym, prokuratorskim oraz sądowym. Zajęcia przeprowadziły prok. dr Lidia Mazowiecka z Prokuratury Generalnej, kom. Anna Rybicka z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

21-22 listopada 2014 r. – II spotkanie koalicji. W trakcie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące prowadzenia działań rzeczniczych na poziomie regionalnym i lokalnym: przygotowania do prowadzenia działań rzeczniczych, wyzwaniach związanych z ich prowadzeniem i możliwych do zastosowania strategiach oraz ‚dobrych praktykach’ w tym zakresie. Zajęcia poprowadziła Joanna Piotrowska, szefowa Fundacji Feminoteka. Drugi dzień spotkania poświęcony był na opracowanie zasad działania Koalicji oraz planowanie strategii jej działania.

10-12 lutego 2015 r. – III spotkanie koalicji. Podczas spotkania kontynuowano planowanie strategii działania Koalicji i zdecydowano o planie jej działania na najbliższe półtora roku. Organizacje członkowskie wzięły także udział w warsztatach szkoleniowych na temat zbrodni na tle nienawiści dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowanych przez Biuro Instytycji Demokratycznych i Praw Człowieka.

24-25 kwietnia 2015 r. – IV spotkanie koalicji. Podczas spotkania dr Witold Klaus przedstawił uregulowania chroniące osoby poszkodowane przestępstwami (w tym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami), zawarte w ustawie o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym oraz projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. W trakcie warsztatów towarzyszących spotkaniu organizacje członkowskie Koalicji opracowały wspólny ‚równościowy słownik’, a także powołały grupy robocze, które opracują standardy świadczenia poradnictwa oraz model szkoleniowy dotyczący przestępstw motywowanych uprzedzeniami adresowany do Policji i Straży Granicznej. W trakcie spotkania zakończono także prace nad narzędziem służącym monotorowaniu rozpraw sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

19-20 czerwca 2015 r. – V spotkanie koalicji. Podczas spotkania organizacje członkowskie uczyły się w jaki sposób stosować podejście uwłasnowolnienia (ang. empowerment) osób korzystających z działań organizacji, kontynuowana była także praca nad standardami świadczenia poradnictwa i modelem szkoleniowym dla Policji i Straży Granicznej dotyczącym przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

16-17.10.2015 r. W trakcie spotkania zakończono pracę nad Standardy udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami oraz przyjęto ich treść do wykorzystania w codziennej pracy poradniczej. Kontynuowano także prace nad założeniami do programu szkolenia dotyczącego przestępstw motywowanych uprzedzeniami dla służb mundurowych, uzgodniono zasady formułowania wspólnych wystąpień, a także postulaty formułowane przez Koalicję przed innymi podmiotami. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zapoznał się on z działaniami Koalicji i jej postulatami oraz uczestniczył w dyskusji dotyczącej możliwości przyszłej współpracy.

5-6.02.2016 r. Pierwszy dzień spotkania został poświęcony wstępnemu podsumowaniu efektów dwuletnich prac Koalicji. W szczególności dyskutowano efekty oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonego poradnictwa prawnego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Organizacje członkowskie spotkały się także z ewaluatorką, której zadaniem jest sformułowanie na zakończenie projektu rekomendacji dla przyszłych działań. Drugi dzień spotkania został przeznaczony na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych. W trakcie jego trwania zapoznano się z obowiązkami prawnymi związanymi z ochroną danych, w szczególności danych wrażliwych, a także praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi ich gromadzenia i udostępniania.

15-16.04.2016 r. Pierwszy dzień spotkania przeznaczono w całości na udział w seminarium organizowanym przez Koalicję we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich „Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie”. Służyło ono podsumowaniu dwuletnich doświadczeń Koalicji  dotyczących przeciwdziałania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, a także świadczenia poradnictwa prawnego na rzecz osób pokrzywdzonych. W spotkaniu tym wzięły udział 54 osoby reprezentujące: policję (Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka, Pełnomocnicy ds. Przestępstw z Nienawiści), prokuraturę (prokuratorki i prokuratorzy pracujący w jednostkach wskazanych do prowadzenia spraw dotyczących przestępstw z nienawiści), samorządy (sędziowski, radcowski, adwokacki), ministerstwa odpowiedzialne za przeciwdziałanie przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i ściganie ich sprawców, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób pokrzywdzonych tego typu przestępstwami oraz osoby reprezentujące placówki naukowo-badawcze. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Bartoszem Sowierem, Dyrektorem Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka. Zapoznał się on z działaniami Koalicji i jej postulatami dotyczącymi ochrony przed dyskryminacją dzieci i młodzież, a następnie wziął udział w dyskusji dotyczącej możliwości przyszłej współpracy. Spotkanie zakończyły warsztaty poświęcone ochronie działaczek i działaczy praw człowieka przed atakami oraz dyskusja dotycząca kontynuacji działań Koalicji po zakończeniu jej finansowania ze środków Programu Obywatele dla Demokracji.

 


Koalicja Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami opracowała

Koalicja Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami opracowała:

– Standardy udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami POBIERZ 
– Kwestionariusz monitoringu rozpraw sądowych w sprawach dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami POBIERZ
– „Słownik równościowy”, stosowany przez Koalicję we wszystkich komunikatach zewnętrznych POBIERZ
Publikację „Przestępstwa motywowane uprzedzeniami: dylematy, wyzwania, strategie” POBIERZ 

Poradnictwo i pomoc prawna

Poradnictwo i pomoc prawna

Oferujemy poradnictwo prawne na rzecz osób o innej niż polska etniczności i narodowości (w tym podstawowych językach obcych) oraz osób LGB. Polega ono na udzieleniu pomocy prawnej, udokumentowaniu sytuacji i stosowania procedur w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. W uzasadnionych przypadkach oferujemy także uczestnictwo w postępowaniach sądowych.

Porady są świadczone osobiście, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie i przez skype. 


Grantodawca

Grantodawca

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.Więcej informacji o funduszach EOG i norweskich można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl

fundusze_eog (1)

Kontakt w sprawie projektu

Ewa Grzegrzółka – Koordynatorka Projektu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. 22 629 56 91, e-mail e.grzegrzolka@interwencjaprawna.pl.

Michał Pawlęga – Koordynator Projektu, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, tel. 22 415 83 38, e-mail  mpawlega@lambdawarszawa.org