Szkoła bez homofobii

Wierzymy, że odpowiednio przygotowana kadra szkół może przeciwdziałać homofobii. Prowadzimy szkolenia przygotowujące szkoły do przeciwdziałania homofobii i wsparcia poszkodowanych nią osób.

Podręcznik „Szkoła bez homofobii” można pobrać TUTAJ.

Projekt Szkoła bez homofobii ma celu zwiększenie kompetencji osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół do prowadzenia szkoleń i innych form doskonalenia związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy homofobii. Dzięki temu tematyka przeciwdziałania homofobii szkolnej stanie się częściej przedmiotem doskonalenia kadr nauczycielskich, które nauczą się w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku i wspierać poszkodowane osoby. Dzięki temu polskie szkoły staną się bardziej bezpieczne dla osób LGBT, przyjaźniejsze im i w większym stopniu otwarte na ich potrzeby.

W pierwszej części projektu zostaną zebrane ‘dobre praktyki’, obrazujące pochodzące z polskich szkół przykłady działań przyczyniających się do przeciwdziałania homofobii i wsparcia poszkodowanych nią osób.  Co ważne, większość zidentyfikowanych przykładów będzie pochodzić z małych miast, często nie będących nawet siedzibami powiatów. Pokazują one, że homofobia (choć często bardziej ukryta) jest zjawiskiem dotyczącym wszystkich szkół w Polsce i każda z nich, niezależnie od lokalizacji, może jej przeciwdziałać. Wśród zebranych ‘dobrych praktyk’ będą zarówno przykłady niedużych działań, które mogą zostać zrealizowane przez jedną osobę jak i projektów systemowo wpływających na zmianę w postawach kadr nauczycielskich z terenu całego kraju.

Kolejne działanie projektu będzie polegało na opracowaniu (czyli sprawdzeniu jak działa w praktyce) modelu szkoleniowego „Szkołą bez homofobii”, umożliwiającego osobom posiadającym przygotowanie trenerskie i merytoryczne przeprowadzenie szkolenia nauczycielek/li w zakresie przeciwdziałania homofobii szkolnej i reagowania na nią. By uczynić opracowany model jak najlepiej dostosowanym do potrzeb szkół, zostanie on poddany testowaniu, polegającemu na przeprowadzeniu szkolenia według opracowanej propozycji pod superwizją i ewaluacją. Ich wyniki, oparte o opinie uczestniczących osób posłużą do udoskonalenia opracowanej propozycji i uczynienia jej w pełni odpowiadającą na sytuację w Polsce.

Na początku 2016 roku przeprowadzone zostaną kilkudniowe szkolenia trenerskie, w trakcie których uczestniczące osoby nauczą się prowadzenia zajęć z wykorzystaniem opracowanego modelu. Weźmie w nich udział 40 osób z terenu całego kraju zajmujących się doskonaleniem kadr nauczycielskich – pracujących w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, ośrodkach metodycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz szkół, a także osoby prowadzące szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Po zakończeniu szkoleń, odpowiednio przygotowane będą prowadzić samodzielnie zajęcia w swoich regionach. Przewidujemy, że już w pół roku po zakończeniu szkoleń trenerskich ponad 500 szkół w Polsce stanie się bardziej przygotowane do świadomego przeciwdziałania homofobii!

Wiosną 2016 roku opublikowany zostanie podręcznik trenerski, który umożliwi samodzielne przygotowanie się do zajęć osobom zainteresowanym tematyką przeciwdziałania homofobii szkolnej i wspierania poszkodowanych nią osób. Złożą się na niego nie tylko scenariusz i materiały służące do przeprowadzenia szkolenia według opracowanego modelu, ale także ciekawe teksty eksperckie, wprowadzające w problematykę zajęć. Podręcznik będzie dostępny nieodpłatnie dla każdej osoby pragnącej przygotowywać szkoły do przeciwdziałania homofobii na stronie internetowej www.szkolabezhomofobii.pl. Efekty projektu, w tym podręcznik zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej, przeznaczonej dla kadr systemu edukacji, osób kierujących szkołami i pracujących jako nauczycielki i nauczyciele.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://szkolabezhomofobii.pl/

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Jego działania realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń.
fundusze_eog (1)

12718315_10153764947340862_4577157077830440188_n

FullSizeRender(1)